ဝန္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံညြွန္း မ်ားနွင့္ လိုက္နာရန္ ကန္ ့သက္ခ်က္မ်ား

Web Master Company သည္ သက္ဆိုင္ရာ IT, Website Design, Domain, Email, Hosting, CMS Design, Mobile App, Digital Marketing ႏွင့္ အျခား IT ဝန္ေဆာင္မွဳ လုပ္ ငန္း မ်ား အတြက္ ေအာက္ ပါ တို ့ကို ကန္ ့သတ္ ကာ စံခ်ိန္ ၊ စံညြွန္း မ်ား အတိုင္း ဝယ္သူ လုပ္ငန္း ရွင္ အေပါင္းကို စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေပး ပါသည္။

၁။ လူျကီးမင္း တို ့ဝယ္ယူထား ေသာ Hosting Farm မ်ား အလိုက္ Server မ်ား ၏ Resources Usage Policy ကို ကန္ ့သတ္ ကာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေပး ပါသည္။

၂။ Hosting Farm(s) မ်ား တြင္ Disk Usage Quota, Bandwidth Usage of Server(s), Email Account(s), Mailing List(s), Numbers of Database(s), Cache & Media File Size Usage Policies, FTP Account(s), Email Attachment File Size(s), Sub-Domain, Park Domain, Add-On Domain, Hourly Sending email amount(s), Email Account Quota Size(s), ႏွင့္ Resource Distribution မ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ Farm(s) ၏ ေစ်းႏွဳန္းအလိုက္ ကန္ ့သတ္ စီမံတည္ေဆာက္ထား ပါသည္။

၃။ သတ္မွတ္ထား ေသာ IP Address ကို ထပ္မံ ျပီး ကိုယ္ပိုင္ IP မ်ား ႏွင့္ တည္ေဆာက္ လို ပါက Customized အထူးျပဳလုပ္  ဝန္ ေဆာင္ ေသာ Web Master Company ၏ စီ မံ မွဳ ကို ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ဟု ကန့္ သတ္ ထား ပါသည္။

၄။ Source Code(s) ႏွင့္ Plugin/Modules စသည္ တို ့အတြက္ Security Feature မ်ား ကို နည္းပညာတိုး တက္ မွဳ နွင့္ အတူ တတ္အားသမၽွ လိုက္နာ ျပီး Security Patch တို ့ကို အစဥ္ Update လုပ္ ေဆာင္ျခင္း မ်ား ကို Web Master Company မွ အစဥ္ ေဆာင္ရြက္ လၽွက္ရွိပါသည္။

၅။ Server(s) မ်ား ကို ယင္းတို ့၏ သက္ဆိုင္ရာ Data Center(s) မ်ား တြင္ ထား ရွိျပီး  ယင္း ဝန္ေဆာင္မွဳ သည္ Web Master Company နွင့္ Data Center(s) အဖြဲ ့အစည္း Companies ႏွင့္ အစဥ္ Web 4.0 မူဝါ ဒ တို ့ကို လိုက္ နာ ကာ အထူး ျကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။

၆။ ဝယ္ယူသူ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား သည္ Web Master Company ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကို အသုံး ျပဳ ျပီး Company ၏ Data Center မ်ား မွ Servers မ်ား ၏ လုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေဖာက္ယူ ျခင္း၊ ပ်က္ဆီးေစျခင္း၊ မလုံျခံဳ ေသာ Codes မ်ား ႏွင့္ Modules / Plugin မ်ား ထည့္ သြင္း လုပ္ေဆာင္ပါက ယင္းဝယ္ယူ သူ ၏ သက္ဆိုင္ရာ Account ကို ရပ္ဆိုင္း ျပီး ထို လုံျခံဳမွဳ ကို ေလၽာ ့က် ေစ ေသာ Codes မ်ား ႏွင့္ Modules / plugin မ်ား ကို စနစ္တက်ဖယ္ရွား ျပီး မွ သာလၽွင္ သက္ဆိုင္ရာ Account ကို ျပန္လည္ သုံးစြဲ ခြင္ ့ျပဳ မည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ အမွတ္စဥ္ ၆ ပါ ေဆာင္၇ြက္မွဳ တို ့ေျကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ Account မွ Features မ်ား၊ Codes မ်ား ႏွင့္ Plugin/modules မ်ား ပ်က္ဆီး ပါက Web Master Company မွ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါေျကာင္း အသိေပးလို ပါသည္။

၈။ Server(s) Downtime ကို ZERO အျဖစ္ ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ရပ္ တည္ လာ ခဲ့ ျပီး ယင္း စံႏွဳန္း ထက္မနည္း ပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ သြား ပါမည္။

၉။ အကယ္ downtime တစုံတရာ ေပၚေပါက္လာ ပါက အေျကာင္း တရားကို စစ္ ေဆး စီမံ ျပီး ဝယ္ယူ သူမ်ားကို တာဝန္ ယူ ေျဖရွင္း ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ Data center(s) and/or server(s) ေျကာင့္ Downtime ျဖစ္ ပြား ပါက  မိမိ တို ့Web Master Company မွ ယင္းလအတြက္ Hosting Fee ကို အခမဲ ့ ဝယ္ ယူ သူ အေပါင္း ကို အသုံး ျပဳ ေစ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

၁၀။ Web Master Company ၏ Server(s) မ်ား သည္ Security အလြန္ ျမင့္ မား ျခင္း ေျကာင့္ ဝယ္ ယူ အေပါင္း သည္ မိမိတို ့၏ သက္ဆိုင္ရာ Account(s) ႏွင့္ Cpanel / Website CMS / E-Support / ERP / SAP တို ့ကို မွား ယြင္းစြာ ဝင္ ေရာက္ ျခင္း ၅ ျကိမ္ ထက္ ေက်ာ္လြန္ ျပီး လုပ္ ေဆာင္ ပါက မိမိ Network  ၏ IP ကို အလိုအေလၽွာက္ တားဆီး  ပိတ္ ပင္ မည္ ျဖစ္ ပါသည္။

၁၁။ အမွတ္ စဥ္ ၁၀ အတြက္ ျဖစ္ ေပၚလာ ေသာ အက်ိဳး ဆက္ ကို ျပန္လည္ျပီး မူလအတိုင္း ဝန္ ေဆာင္မွဳ ရယူရန္ Web Master Company ၏ Developer Team ကို ဆက္သြယ္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။ အသုံးျပဳ သူမ်ား သည္ Hosting Farm(s) မ်ား မွ တဆင့္ ကို တဆင့္ ထပ္မံ ျပီး ျမွင့္ တင္ လို ပါက Web Master Company ၏ Sales Engineer(s) မ်ား ကို တစ္ လ ျကို တင္ အေျကာင္း ျကားရမွာ ျဖစ္ ျပီး ဝန္ ေဆာင္ မွဳ ျမွင့္ တင္ ျခင္း အတြက္ ပါ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ ေငြ ပမာဏကို သက္ဆိုင္ရာ Web Master Company ၏ Account  ကို ေပး သြင္း ရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။

၁၃။ ဝန္ ေဆာင္ မွဳ အနိမ့္ မွ အျမွင့္ သို ့လည္းေကာင္း ၊ အျမွင့္မွ အနိမ့္ သို ့လည္းေကာင္း ေျပာင္း လို ေသာ အခါ မ်ား တြင္ ၁ လ ျကို တင္ ျပီး သက္ဆိုင္ရာ Sales Engineer(s) ကို အသိေပးရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ Domain ကို ေရြ ့ေျပာင္း လို ပါ က အနည္း ဆုံး ယင္း Domain သက္ တမ္း သည္ ၆ လ ေက်ာ္မွ သာ ေျပာင္းလဲ ခြင့္ ရွိပါသည္။ ထို မူဝါဒသည္ သက္ဆိုင္ ရာ ICANN အဖြဲ ့ျကီး ၏ နိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ထား ေသာ စံခ်ိန္၊စံညြန္းျဖစ္ပါသည္။ 

၁၄။ Domain Transfer ကို လည္း Incoming နွင့္ Outgoing Transfer အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ျပီး Outgoing Domain Transfer အတြက္ EPP Code ေတာင္းဆို မွဳ အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ၃ ေသာင္း ေပးသြင္းကာ ရယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Incoming Domain Transfer အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ Sales Engineer(s) မ်ား ကို ဆက္သြယ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

၁၅။ Control Panel ဝန္ ေဆာင္မွဳ မ်ား ရယူ  “မ”  ထား ေသာ Customer(s) မ်ား သည္ Domain သက္ တမ္း တိုး ျခင္း အား ၃ လ (၉၀ ရက္)  ျကိုတင္ ျပီး  (၁) ႏွစ္ (သို ့) ၃ နွစ္ အတြက္  ေငြေပးေခ်  ဝယ္ယူ မွဳ ကို အတည္ျပဳ ရ ပါမည္။ Control Panel နွင့္ ကိုယ္ တိုင္ မိမိတို ့ ပါ သာ ဖန္ တီး ေန ေသာ Customer(s) မ်ား သည္ ၂ လ (၆၀ ရက္) ျကို တင္ ျပီး (၁) ႏွစ္ (သို ့) ၃ နွစ္ အတြက္  ေငြေပးေခ်  ဝယ္ယူ မွဳ ကို အတည္ျပဳ ရ ပါမည္။ Domain ၏ သက္တမ္း ၁ လ (၃၀ ရက္) ေႏွာင္း ပိုင္း မွ သက္တမ္း တိုး ရန္ လုပ္ ေဆာင္ လာ ေသာ CSD ၏ ဝန္ ေဆာင္ မွဳ သည္ ယင္း Domain ထပ္မံ ရရွိ နိုင္ ျခင္း အ ေပၚ အျပည့္ အဝ အာမ ခံ ေပး နိုင္ မည္ မဟုတ္ ပါ။ ထို ေျကာင္ ့Domain သက္ တမ္း တိုး ျခင္း ကို အထူး (အထူး) ျကို တင္ ျပီး စီမံ ေဆာင္ ရြက္ ျက ပါ ရန္ တိုက္ တြန္း နွိဳးေဆာင္ အပ္ ပါသည္။

၁၆။ Web Master Company မွ အခ်ို  ့လ ႏွင့္ ရာ သီအခ်ိန္ အခါ မ်ား တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ Discount ေပး ကမ္းလွမ္းမွဳ မ်ား သည္ ယင္း Discount ကာလနွင့္ ေပးေသာ Hosting Farm(s) သီးျခား ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျခား သီး ျခား ဝန္ေဆာင္ မွဳ ကို သာ လၽွင္ေသာ္လည္း ေကာင္း ကမ္း လွမ္း ထား ျခင္း ျဖစ္ ျပီး လက္ရွိဝယ္ ယူ ထား ေသာ Hosting Farm(s) (သို့) Package Features မ်ား ႏွင့္ အလၽွင္း သက္ဆိုင္ ျခင္းမရွိေစရ။ သို့ေသာ္ ထပ္မံ ျပီး Discount Pack(s) ႏွင့္ Farm(s) တို ့ကို ဝယ္ ယူ လို ပါ က လက္ရွိ ဝယ္ယူ ထား ေသာ Account သို ့သက္ဆိုင္ Sales Engineer(s) မ်ား ႏွင့္ တိုင္ ပင္ ကာ လုိအပ္ သ လို ဝယ္ ယူ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါသည္။

၁၇။ Web Master Co., Ltd ႏွင့္ ဝယ္ယူသူ အျကားတြင္ အမွဳ အခင္း တစုံတရာ ျဖစ္လာပါက လက္ရွိျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒအတိုင္းသာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။

၁၈။ ဝယ္ယူသူ မွ Web Master Co., Ltd ၏ ဝန္ ေဆာင္မွဳ မ်ား ကို ျမန္မာ နိုင္ငံ ဥပေဒနွင္ ့မညီဘဲ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ ကိုင္မွဳမ်ား ကို ျပဳလုပ္ လာ ပါက Web Master Co., Ltd သည္ ယင္း ဝယ္ ယူသူ ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳ Account နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ ေဆာင္မွဳ အားလုံး ကို အျပီး အပိုင္ရပ္ ဆဲ ပိတ္ ပင္ သြား မည္ ျဖစ္ ပါသည္။

၁၉။ ဝယ္ယူသူ မွ Web Master Co., Ltd ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳ ဆိုင္ရာ PACKAGES မ်ား ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ ဥပေဒနွင့္ မေလၽွာ္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ သုံးစြဲ ေန ျခင္း ကို သိရွိပါက ယင္း ဝယ္ယူသူ၏ ACCOUNT ကို ကန့္ သတ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း ၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း မ်ားျပဳလုပ္မည္။

၂၀။ ဝယ္ယူသူ သည္ WEB MASTER CO., LTD ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏တည္ဆဲ ဥပေဒနွင့္ အညီ အသုံး ျပဳ ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းတို ့ေျကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ဥပေဒေျကာင္းအရ  အေရး ယူျခင္း ၊ တရားမမွဳ နွင့္ တရားေရးရာ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက WEB MASTER COMPANY အေန နွင့္ တာ ဝန္ ယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

၂၁။ Data Migration ကို Incoming နွင့္ Outgoing Migrations အျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထား ျပီး Data Migration Services အတြက္ ဝန္ ေဆာင္ မွဳ ကို Online နွင့္ Offline အသြင္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပး ပါသည္။ Outgoing Migration အတြက္ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကို အခေျကးေငြ ၅ သိန္း က်ပ္ (သို ့) US Dollar 500 နွင့္ ညီ မၽွ ေသာ (One-Time Payment) တစ္ျကိမ္ ေပး ဝန္ေဆာင္မွဳ အခေျကးေငြ အျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထား ပါသည္။ Outgoing Migration အား Web Master Company ၏ ျပင္ပအဖြဲ ့အစည္း မ်ား (Third Party Services Providers) မွ ေဆာင္ရြက္လုိ ပါက Request (ေတာင္းဆိုမွဳ) အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁ သိန္း က်ပ္ (သို့) US Dollar 100 နွင့္ ညီမၽွေသာ ပမာဏကို ေပးေခ် မွ သာ သက္ဆိုင္ရာ Features မ်ားကို ဖြင့္ လွစ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးပါသည္။ Incoming Migration အား Migration Services Fee အတြက္ အခေျကးေငြ ၃ သိန္း က်ပ္ (သို ့) US Dollar 300 နွင့္ ညီမၽွေသာ ပမာဏကို သတ္ မွတ္ထား ပါသည္။ Web Master Company ၏ Services ဝန္ေဆာင္မွဳ က်ပ္ေငြ ၃ သိန္း ပမာဏနွင့္ အထက္ ဝယ္ယူ ေသာ Customers မ်ား အတြက္ Incoming Migration Services Fee အား အခမဲ ့ (FREE) ျပဳ လုပ္ ေဆာင္ရြက္ ေပး ပါသည္။

၂၂။ လစဥ္ ေျကးျဖင့္ ဝယ္ေသာ Customer(s) မ်ားသည္ မိမိတို ့ေငြ ေပးသြင္းရန္ အခ်ိန္ ထက္ ရက္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္လြန္ခဲ ့ ပါက သက္ဆိုင္ရာ Control Panel အားလည္းေကာင္း၊ Website နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ (Email စသည့္) ဝန္ေဆာင္မွဳ အားလုံး အားလည္းေကာင္း ယာယီ ရပ္ဆိုင္းျပီး စာရင္း လက္က်န္ေငြအားလုံးကို ေဖာ္ျပပါ Proforma Invoice ပါရွိေသာ Overdue Date (ေငြေပးရန္ ေနာက္ဆုံး ရက္စြဲ) မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းအလၽွင္အျမန္ ေပးေခ် ရ ပါမည္။ (Domain သက္တမ္း တိုးျခင္း အတြက္ လုံးဝ (လုံးဝ) မသက္ဆိုင္ပါ)

၂၃။ လစဥ္ေျကးျဖင့္ ဝယ္ေသာ Customer(s) မ်ား သည္ (Overdue Date) ရက္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္လြန္ ကာ စုစုေပါင္းလက္က်န္ေငြ အားလုံးကို ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ ပါက မိမိတို ့Sever(s) မ်ား ရွိ Data အခ်က္အလက္၊ Sources Codes ႏွင့္ Modules / Plug-In အားလုံး ကို Cost Optimization Data Usage Policy (COD 3.8) အရ အလိုအေလၽွာက္ System မွ ဖ်က္ဆီး ပစ္မည္ ျဖစ္ျပီး ယင္းအတြက္ နစ္နာ ဆုံး ရွံဳးသြား ေသာ Data နွင့္ Web Design Codes အားလုံး အတြက္ Web Master Company သည္ မည္သို ့မွ ေျဖရွင္း ေပး နိုင္ မည္ မဟုတ္ ပါ။

၂၄။ အမွတ္စဥ္ (၂၃) အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ Data စြန့္လြတ္မွဳ (COD 3.8 – Abandonment) အရ သက္ဆိုင္ရာ Domain(s) အသီးသီး အတြက္ Customer(s) ၏ Domain Controller Account အား သက္တမ္းက်န္ရွိေနနိုင္ေသး ေသာ Domain(s) ၏ လက္က်န္ ရက္ေပါင္း အတြက္ ဖြင့္လွစ္ကာ ကန့္ သတ္ သုံးစြဲ မွဳ ျပဳ ထား မည္ ျဖစ္ ပါသည္။

၂၅။ Hosting Farm ကို Upgrade လုပ္ ျခင္း ၊ Downgrade လုပ္ ျခင္းမ်ား ကို Open Ticket ဖြင့္ ကာ Sales Engineers မ်ား က ေဆာင္ရြက္ ေပး မည္ ျဖစ္ ျပီး ယင္း လုပ္ ေဆာင္မွဳ အတြက္ အခမဲ့ (FREE) လုပ္ ေဆာင္ ေပး ပါမည္။ ထို့အျပင္ လစဥ္ ေပး ရ မည္ ့အခေျကးေငြ နွင့္ နွစ္ စဥ္ ေပး ထား ေသာ အခေျကးေငြ တို ့ ကို Web Master Company မွ ေျပာင္းလဲ (Upgrade/Downgrade) ေသာ မူလ (Original) Hosting Farm မွ က်သင့္ေငြကို ယင္း လ၏ က်န္ ရွိေသာ ရက္ ေပါင္း (သို့) နွစ္ ေပါင္း အတြက္ ေကာက္ခံသိမ္းဆည္း လိုက္ ျပီး ကူးေျပာင္းေသာ (Upgrade/Downgrade) Hosting Farm ၏ အခေျကးေငြကို Ticket Request ေဆာင္ရြက္ျပီး စီးေသာ အခ်ိန္ ကာလမွ စတင္ကာ လစဥ္ (သို့) နွစ္ စဥ္ ေျကး ကို ေကာက္ခံ မည္ ျဖစ္ ပါသည္။ 

 ၂၆။ ဤဝန္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြွန္းမ်ားနွင့္လိုက္နာရန္ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားကို Web Master Company မွ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီသင့္ေလၽွာ္သလို စီမံျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

အကယ္မေက်နပ္မွဳ တစ္စုံတရာ ျဖစ္ေပၚလာ ပါက Web Master Company ၏ info@webmaster.jpn.com သို ့Email ပို ့တိုင္ျကားႏိုင္သလို ေအာက္ပါ ရုံးလိပ္စာ ၊ ဖုန္း နံပါတ္မ်ား သို ့လည္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ ပါသည္။

ရုံးလိပ္စာ 

မလိခ အိမ္ရာ

တိုက္အမွတ္ (စီ)၊ အခန္းအမွတ္ (၄၀၄)၊ က်ိဳက္ေဒးယုံဘုရားလမ္း၊ ဆ/ခ ရပ္ ကြက္၊

သကၤန္းကၽြန္း ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒသျကီး ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္ မာ နိုင္ငံ ။ 

ေဆာင္ပုဒ္

လူတိုင္း Web တည္ေဆာက္နိုင္ရမည္။

Web Master ၏ အားထက္သန္ေသာ Theme Developers ကို ဆက္သြယ္ ပါ။