ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ရုံးလိပ္စာ

မလိခ အိမ္ရာ

တိုက္အမွတ္ (စီ)၊ အခန္းအမွတ္ (၄၀၄)၊ က်ိဳက္ေဒးယုံဘုရားလမ္း၊ ဆ/ခ ရပ္ ကြက္၊

သကၤန္းကၽြန္း ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒသျကီး ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္ မာ နိုင္ငံ ။ 

Overseas Office(s)

+8180-4140-5667 (ဂ်ပန္) / +60-90-111-6527-609 (Malaysia)

+95-99716-40264 / +95-9-7766-0077-1 (ျမန္မာ)

+95-9-53000-771 / +95-9-53000-772 (Sales, Development &  CSD Team)

Japan Office

Address:

202-2-11-10, Kaminakazato, Kita-Ku, Tokyo, Japan, 114-0016

Malaysia Office

Address:

Terrace Plus @ The One, 2-2-12A, Tingkat Mahsuri 5, 11950,
Bayan Baru, Penang, Malaysia.

Email: info@webmaster.jpn.com