စိတ္ကူးအျမင္ – လူတိုင္း Webတည္ေဆာက္နိုင္ရမည္။

စိတ္ကူးအျမင္နွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို ့ထပ္တူက်ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ ့အစည္းေမာင္းႏွင္မွဳအားအင္

Web Master Company သည္ လူသားတိုင္း ၏ လက္ေတြ ့ဘဝတြင္ စြမ္း ေဆာင္နိုင္မွဳ မ်ား ကို အ ေျခခံ တန္ဖိုး ထား သည္။

စိတ္ကူးအျမင္နွင့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ တို ့ထပ္ တူ ျပဳ ျခင္းျဖင့္ Web Master ၏ ဝယ္ယူသူ လူျကီး မင္းအ ေပါင္း ကို ကိုယ္ ပိုင္ Web မ်ား ကို ေစ်းႏွဳန္း ခ်ိဳ သာ စြာ ျဖင့္ ဖန္ တီး မွဳ အခြင္ ့အေရး ကို ျဖစ္ ထြန္း ေစသည္။

Web Master ၏ Hosting fees ႏွင့္ Domain နွင့္ အတူ လုံျခဳံ စိတ္ ခ် စြာ အခ်က္အလက္မ်ား ထားရွိမွဳ မ်ား သည္ ဝယ္ ယူ အား ေပး သူ အ ေပါင္း ကို စိတ္ ပါ ဝင္စား ျပီး ယင္းတို ့၏ လုပ္ ငန္း မ်ား ကို တိုး တက္ ေစ ပါသည္။

နည္းပညာေခတ္ တြင္ Web Master ၏ ဝယ္ယူအားေပး သူ အ ေပါင္း ၏လုပ္ ငန္း မ်ား ကို ျကီး ထြား ေအာင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ပါ ဝင္ ေစျခင္းအား ျဖင့္ ေရရွည္ တြင္ Web Master ၏ ဝယ္ ယူ သူအ ေပါင္း ၏ အျပန္ အလွန္ တန္း ဖို းထား ျခင္း ယဥ္ေက်း မွဳ ကို ျဖစ္ ထြန္း ေစ ခဲ ့သည္။ မ်ား ျပား စြာ ေသာ ဒီဇိုင္း မ်ားနွင့္ အတူ ဝယ္ ယူ သူ အ ေပါင္း နွင့္ လုပ္ ငန္း ရွင္ အားလုံး တို ့၏ မတူညီ ေသာ စီ ပြား ေရးလုပ္ ငန္း မ်ား ကို အ ေကာင္းဆုံးေသာ website portfolio မ်ား နွင့္ အတူ လြယ္ ကူ ေခ်ာေမြ ့စြာ Web Master ဝန္ ထမ္း မ်ား သည္ တည္ ေဆာက္ ေပး နိုင္ ခဲ့ ပါသည္။

ကၽြန္ ေတာ္ ၊ ကၽြန္ မ တို ့ေျပာ ေန ဆဲ ျဖစ္ ေသာ ” လူ တိုင္း Web ကို တည္ ေဆာက္ နိုင္ ရမည္” ဟူ ေသာ ေဆာင္ ပုဒ္ နွင့္ အတူ Web Master ၏ လြယ္ ကူ ေခ်ာ ေမြ ့ေသာ စနစ္ နည္း ပညာ မ်ား ျဖင့္ ရာနွဳန္း ျပည္ ့ ဝယ္ ယူ သူ အား လုံး ၏ လုပ္ ငန္း ျကီး ထြား ေအာင္ အစဥ္ လုပ္ ေဆာင္ လၽွက္ ရွိပါသည္။

Web Master Company

မဂၤလာပါ။

လူတိုင္း web တည္ေဆာက္နိုင္ရမည္။

ယင္းေဆာင္ပုဒ္ နွင့္ အတူ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ သူ၊ နိုင္ငံသား အား လုံး သည္ အင္တာနက္ မွ Web Page / Web Site ဖန္ တီး ျခင္း မ်ားကို လြယ္ ကူ စြာ အသုံး ျပဳ ျပီး မိမိတို ့ကိုယ္ တိုင္ web တည္ ေဆာက္ ျခင္း အတြက္ လုပ္ ေဆာင္ နိုင္ ေအာင္ Web Master Platform ကို စီစဥ္ ထား ပါ တယ္။

ကိုယ္ တိုင္ ကိုယ္ က် ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ Web Master ၏ Engineers  မ်ား က ေသာ္လည္းေကာင္း ကူ ညီျခင္းျဖင့္ လူ ျကီး တို ့ကိုယ္ တိုင္ web မ်ားကို အခ်ိန္ နာ ရီ ပိုင္ း အတြင္း Web Master စနစ္ က ေန ဖန္ တီး နိုင္ ပါ ျပီ။

Thank you.

Kyaw Zaw

Founder of Web Master