ဝန္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ စံညြွန္း မ်ားနွင့္ လိုက္နာရန္ ကန္ ့သက္ခ်က္မ်ား

Web Master Company သည္ သက္ဆိုင္ရာ IT, Website Design, Domain, Email, Hosting, CMS Design, Mobile App, Digital Marketing ႏွင့္ အျခား IT ဝန္ေဆာင္မွဳ လုပ္ ငန္း မ်ား အတြက္ ေအာက္ ပါ တို ့ကို ကန္ ့သတ္ ကာ စံခ်ိန္ ၊ စံညြွန္း မ်ား အတိုင္း ဝယ္သူ လုပ္ငန္း ရွင္ အေပါင္းကို စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေပး ပါသည္။
၁။ လူျကီးမင္း တို ့ဝယ္ယူထား ေသာ Hosting Farm မ်ား အလိုက္ Server မ်ား ၏ Resources Usage Policy ကို ကန္ ့သတ္ ကာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေပး ပါသည္။
၂။ Hosting Farm(s) မ်ား တြင္ Disk Usage Quota, Bandwidth Usage of Server(s), Email Account(s), Mailing List(s), Numbers of Database(s), FTP Account(s), Email Attachment File Size(s), Sub-Domain, Park Domain, Add-On Domain, Hourly Sending email amount(s), Email Account Quota Size(s), ႏွင့္ Resource Distribution မ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ Farm(s) ၏ ေစ်းႏွဳန္းအလိုက္ ကန္ ့သတ္ စီမံတည္ေဆာက္ထား ပါသည္။
၃။ သတ္မွတ္ထား ေသာ IP Address ကို ထပ္မံ ျပီး ကိုယ္ပိုင္ IP မ်ား ႏွင့္ တည္ေဆာက္ လို ပါက Customized အထူးျပဳလုပ္ ဝန္ ေဆာင္ ေသာ Web Master Company ၏ စီ မံ မွဳ ကို ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ဟု ကန့္ သတ္ ထား ပါသည္။
၄။ Source Code(s) ႏွင့္ Plugin/Modules စသည္ တို ့အတြက္ Security Feature မ်ား ကို နည္းပညာတိုး တက္ မွဳ နွင့္ အတူ တတ္အားသမၽွ လိုက္နာ ျပီး Security Patch တို ့ကို အစဥ္ Update လုပ္ ေဆာင္ျခင္း မ်ား ကို Web Master Company မွ အစဥ္ ေဆာင္ရြက္ လၽွက္ရွိပါသည္။
၅။ Server(s) မ်ား ကို ယင္းတို ့၏ သက္ဆိုင္ရာ Data Center(s) မ်ား တြင္ ထား ရွိျပီး ယင္း ဝန္ေဆာင္မွဳ သည္ Web Master Company နွင့္ Data Center(s) အဖြဲ ့အစည္း Companies ႏွင့္ အစဥ္ Web 4.0 မူဝါ ဒ တို ့ကို လိုက္ နာ ကာ အထူး ျကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။
၆။ ဝယ္ယူသူ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား သည္ Web Master Company ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကို အသုံး ျပဳ ျပီး Company ၏ Data Center မ်ား မွ SERVERS မ်ား ၏ လုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေဖာက္ယူ ျခင္း၊ ပ်က္ဆီးေစျခင္း၊ မလုံျခံဳ ေသာ CODES မ်ား ႏွင့္ MODULES / PLUGIN မ်ား ထည့္ သြင္း လုပ္ေဆာင္ပါက ယင္းဝယ္ယူ သူ ၏ သက္ဆိုင္ရာ ACCOUNT ကို ရပ္ဆိုင္း ျပီး ထို လုံျခံဳမွဳ ကို ေလၽာ ့က် ေစ ေသာ CODES မ်ား ႏွင့္ MODULES / PLUGIN မ်ား ကို စနစ္တက်ဖယ္ရွား ျပီး မွ သာလၽွင္ သက္ဆိုင္ရာ ACCOUNT ကို ျပန္လည္ သုံးစြဲ ခြင္ ့ျပဳ မည္ျဖစ္ပါသည္။
၇။ အမွတ္စဥ္ ၆ ပါ ေဆာင္၇ြက္မွဳ တို ့ေျကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ACCOUNT မွ FEATURES မ်ား၊ CODES မ်ား ႏွင့္ PLUGIN/MODULES မ်ား ပ်က္ဆီး ပါက WEB MASTER COMPANY မွ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါေျကာင္း အသိေပးလို ပါသည္။
၈။ SERVER(S) DOWNTIME ကို ZERO အျဖစ္ ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ရပ္ တည္ လာ ခဲ့ ျပီး ယင္း စံႏွဳန္း ထက္မနည္း ပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ သြား ပါမည္။
၉။ အကယ္၍ DOWNTIME တစုံတရာ ေပၚေပါက္လာ ပါက အေျကာင္း တရားကို စစ္ ေဆး စီမံ ျပီး ဝယ္ယူ သူမ်ားကို တာဝန္ ယူ ေျဖရွင္း ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ DATA CENTER(S) AND/OR SERVER(S) ေျကာင့္ DOWNTIME ျဖစ္ ပြား ပါက မိမိ တို ့WEB MASTER COMPANY မွ ယင္းလအတြက္ HOSTING FEE ကို အခမဲ ့ ဝယ္ ယူ သူ အေပါင္း ကို အသုံး ျပဳ ေစ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။
၁၀။ Web Master Company ၏ Server(s) မ်ား သည္ Security အလြန္ ျမင့္ မား ျခင္း ေျကာင့္ ဝယ္ ယူ အေပါင္း သည္ မိမိတို ့၏ သက္ဆိုင္ရာ Account(s) ႏွင့္ Cpanel / Website CMS / E-Support / ERP / SAP တို ့ကို မွား ယြင္းစြာ ဝင္ ေရာက္ ျခင္း ၅ ျကိမ္ ထက္ ေက်ာ္လြန္ ျပီး လုပ္ ေဆာင္ ပါက မိမိ Network ၏ IP ကို အလိုအေလၽွာက္ တားဆီး ပိတ္ ပင္ မည္ ျဖစ္ ပါသည္။
၁၁။ အမွတ္ စဥ္ ၁၀ အတြက္ ျဖစ္ ေပၚလာ ေသာ အက်ိဳး ဆက္ ကို ျပန္လည္ျပီး မူလအတိုင္း ဝန္ ေဆာင္မွဳ ရယူရန္ Web Master Company ၏ Developer Team ကို ဆက္သြယ္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၂။ အသုံးျပဳ သူမ်ား သည္ Hosting Farm(s) မ်ား မွ တဆင့္ ကို တဆင့္ ထပ္မံ ျပီး ျမွင့္ တင္ လို ပါက Web Master Company ၏ Sales Engineer(s) မ်ား ကို တစ္ လ ျကို တင္ အေျကာင္း ျကားရမွာ ျဖစ္ ျပီး ဝန္ ေဆာင္ မွဳ ျမွင့္ တင္ ျခင္း အတြက္ ပါ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ ေငြ ပမာဏကို သက္ဆိုင္ရာ Web Master Company ၏ Account ကို ေပး သြင္း ရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။
၁၃။ ဝန္ ေဆာင္ မွဳ အနိမ့္ မွ အျမွင့္ သို ့လည္းေကာင္း ၊ အျမွင့္မွ အနိမ့္ သို ့လည္းေကာင္း ေျပာင္း လို ေသာ အခါ မ်ား တြင္ ၁ လ ျကို တင္ ျပီး သက္ဆိုင္ရာ Sales Engineer(s) ကို အသိေပးရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ Domain ကို ေရြ ့ေျပာင္း လို ပါ က အနည္း ဆုံး ယင္း Domain သက္ တမ္း သည္ ၆ လ ေက်ာ္မွ သာ ေျပာင္းလဲ ခြင့္ ရွိပါသည္။ ထို မူဝါဒသည္ သက္ဆိုင္ ရာ ICANN အဖြဲ ့ျကီး ၏ နိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ထား ေသာ စံခ်ိန္၊စံညြန္းျဖစ္ပါသည္။
၁၄။ Web Master Company မွ အခ်ို ့လ ႏွင့္ ရာ သီအခ်ိန္ အခါ မ်ား တြင္ ျပဳလုပ္ ေသာ Discount ေပး ကမ္းလွမ္းမွဳ မ်ား သည္ ယင္း Discount ကာလနွင့္ ေပးေသာ Hosting Farm(s) သီးျခား ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျခား သီး ျခား ဝန္ေဆာင္ မွဳ ကို သာ လၽွင္ေသာ္လည္း ေကာင္း ကမ္း လွမ္း ထား ျခင္း ျဖစ္ ျပီး လက္ရွိဝယ္ ယူ ထား ေသာ Hosting Farm(s) (သို့) Package Features မ်ား ႏွင့္ အလၽွင္း သက္ဆိုင္ ျခင္းမရွိေစရ။ သို့ေသာ္ ထပ္မံ ျပီး Discount Pack(s) ႏွင့္ Farm(s) တို ့ကို ဝယ္ ယူ လို ပါ က လက္ရွိ ဝယ္ယူ ထား ေသာ Account သို ့သက္ဆိုင္ Sales Engineer(s) မ်ား ႏွင့္ တိုင္ ပင္ ကာ လုိအပ္ သ လို ဝယ္ ယူ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါသည္။
၁၅။ Web Master Company နွင့္ဝယ္ယူသူအျကားတြင္ အမူအခင္းတစုံတရာျဖစ္လာပါက လက္ရွိျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒအတိုင္းသာ စီမံေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။
၁၆။ Shared Hosting ဝယ္ယူသူမွ Web Master Company ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ျမန္မာနုိင္ငံဥပေဒနွင့္မညီဘဲ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မွဳမ်ားကို ျပဳလုပ္လာပါက Web Master Co., Ltd သည္ ယင္းဝယ္ယူသူ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳ Account နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳအားလုံးကို အျပီးအပိုင္ရပ္ဆဲပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၇။ Shared Hosting ဝယ္ယူသူမွ Web Master Co., Ltd ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ Package မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒနွင္ ့မေလွ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္သုံးစြဲေနျခင္း ကို သိရွိပါက ယင္းဝယ္ယူသူ၏ Account ကို ကန့္သတ္ျခင္း ၊ ပိတ္ပင္ျခင္း နွင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။
၁၈။ ဝယ္ယူသူ သည္ WEB MASTER CO., LTD ၏ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏တည္ဆဲ ဥပေဒနွင့္ အညီ အသုံး ျပဳ ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းတို ့ေျကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ဥပေဒေျကာင္းအရ အေရး ယူျခင္း ၊ တရားမမွဳ နွင့္ တရားေရးရာ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက WEB MASTER COMPANY အေန နွင့္ တာ ဝန္ ယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
၁၉။ ဤဝန္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြွန္းမ်ားနွင့္လိုက္နာရန္ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားကို Web Master Company မွ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီသင့္ေလၽွာ္သလို စီမံျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။
အကယ္၍ မေက်နပ္မွဳ တစ္စုံတရာ ျဖစ္ေပၚလာ ပါက Web Master Company ၏ info@webmaster.jpn.com သို ့Email ပို ့တိုင္ျကားႏိုင္သလို ေအာက္ပါ ရုံးလိပ္စာ ၊ ဖုန္း နံပါတ္မ်ား သို ့လည္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ ပါသည္။
ရုံးလိပ္စာ
မလိခ အိမ္ရာ
တိုက္အမွတ္ (စီ)၊ အခန္းအမွတ္ (၄၀၄)၊ က်ိဳက္ေဒးယုံဘုရားလမ္း၊ ဆ/ခ ရပ္ ကြက္၊
သကၤန္းကၽြန္း ျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒသျကီး ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္ မာ နိုင္ငံ ။
ဝန္ေဆာင္မွဳရယူသူမ်ား သည္ ယခု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္သေဘာတူပါသည္။

ေဆာင္ပုဒ္

လူတိုင္း Web တည္ေဆာက္နိုင္ရမည္။

Web Master ၏ အားထက္သန္ေသာ Theme Developers ကို ဆက္သြယ္ ပါ။