ေစ်းႏွဳန္းမ်ား

သင့္ လုပ္ငန္း Web အတြက္ကူညီပါရ ေစ။

Design အစုံအလင္ကိုလုပ္ငန္းမွာထည့္ ပါ။

စဦးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

Start-Up Pack

MMK80,000/ နွစ္

တစ္နွစ္လုံး အတြက္ 80,000 MMK

.COM Domain  ပါဝင္ျပီးျဖစ္သည္။

One-Time, One-Stop, & One-Solution with Non-Panel

Unlimited Email Accounts with One-Time Solution

Company မ်ားအတြက္

Business & Company Web

MMK15,000/ လ

စဦးလုပ္ေဆာင္ခ 50,000 MMK 100,000 MMK

.COM.MM Domain မပါ ဝင္ေသးပါ

Multi-Language ေခၚဘာသာစကားမ်ား

Add-on ေခၚအျခားအခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

Together with Control Panel upon Request

ဝန္ျကီးဌာန လုပ္ငန္းအတြက္

Online Store (သို့) ERP / CMS

MMK100,000/ လ

500,000 MMK မွ စဦးလုပ္ေဆာင္ခ

Front/Back Ends ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ား

Cpanel & Webmail ကိုယ္ပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ

၁၂လ တိတိ ပံ့ပိုးေသာ Add-On